Apie mus

Spausdinti

Kauno Oftalmologų klubas – tai savarankiškas, savanoriškas susivienijimas, vienijantis akių gydytojus, vykdatis Asociacijos narių bendrus tikslus ir uždavinius.
Kauno Oftalmologų klubo teisinė forma – asociacija, kuri veikia laikydamasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos respublikos civilinio kodekso, Asociacijų bei kitų įstatymų, Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų ir veiklą grindžia įstatais. Kauno oftalmologų klubo įstatai patvirtinti 2011 m. balandžio 29 d. Kauno oftalmologų klubo steigiamojo susirinkimo sprendimu.

Kauno Oftalmologų klubo veiklos tikslai:

Vienyti Kauno krašto akių gydytojus, skatinti ir populiarinti oftalmologijos mokslą, padėti visiems besidomintiems šioje srityje siekti profesinio tobulėjimo ir bendradarbiavimo bei formuoti visuomenės nuomonę apie oftalmologiją bei akių gydytojus, taip pat koordinuoti asociacijos narių veiklą, atstovauti ir ginti asociacijos narių teisėtus interesus, sudaryti palankias veiklos sąlygas asociacijos nariams plečiant tarpusavio ir tarptautinius ryšius su panašios srities organizacijomis, propaguoti sveiką gyvenseną, sudaryti prielaidas bei tinkamas sąlygas harmoningam asmenybės vystymuisi.

Šiems tikslams įgyvendinti klubas:

1. Vienija Kauno krašto akių gydytojus;
2. Inicijuoja, kuria ir vykdo įvairias oftalmologijos mokslo – tyrimo, diagnostikos, gydymo ir profilaktikos programas ir projektus;
3. Skatina ir remia įvairias iniciatyvas šioje srityje;
4. Informuoja medicinos ir farmacijos specialistus bei visuomenę apie pasiekimus ir laimėjimus oftalmologijos srityje;
5. Bendradarbiauja su giminingomis Lietuvos, tarptautinėmis ir kitose valstybėse veikiančiomis organizacijomis;
6. Organizuoja, rengia konferencijas, seminarus, paskaitas, kursus ir kitus profesinio tobulinimosi renginius, leidybinę bei kitokią teisėtą veiklą;
7. Renka informaciją ir sistemina mokslinius projektus oftalmologijos srityje;
8. Teikia turimą informaciją apie oftalmologijos srityje vykstančius projektus, galimybę dalyvauti juose ir apie jų pritaikymą;
9. Metodiškai padeda pacientams sergantiems akių ligomis, jų draugijoms ar organizacijoms;
10. Skatina  ir remia asociacijos narių dalyvavimą Lietuvos bei tarptautiniuose mokslo ir profesinio tobulinimo renginiuose.
11. Atstovauja savo narių  interesams  Lietuvos Respublikos   valstybinėse įstaigose,  organizacijose, susivienijimuose, teismuose;
12. Naudoja klubo narių lėšas priimtoms programoms įgyvendinti;
13. Renka ir apibendrina informaciją apie klubo narių profesinę, visuomeninę veiklą, ją analizuoja ir ruošia rekomendacijas veiklos plėtrai;
14. Reklamuoja klubą ir jos narių veiklą Lietuvoje ir užsienio šalyse.
15. Sudaro ir vykdo bendradarbiavimo programas su Lietuvos ir užsienio partneriais;
16. Palaiko ryšius su tarptautinėmis visuomeninėmis organizacijomis, kurių veikla ir tikslai neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir kitiems įstatymams.

Kauno oftalmologų klubo organai:

1. Visuotinis narių susirinkimas – suvažiavimas.
2. Kolegialus klubo valdymo organas – valdyba.
3. Vienasmenis klubo valdymo organas – klubo vadovas – pirmininkas.

Kauno oftalmologų klubo valdyba:

Saulė Kalpokaitė – Gutauskienė
Aušra Butkienė
Dovilė Buteikienė
Martynas Špečkauskas
Edita Puodžiuvienė

Kauno oftalmologų klubo pirmininkas
Edita Puodžiuvienė
LSMU KK Akių ligų klinika
Kauno m. sav., Kaunas, Eivenių 2
Tel. 837 326315
El. paštas: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kauno oftalmologų klubo buveinės adresas:
Kauno m.sav. Kauno m. Eivenių 2,

Naujų narių priėmimas

Klubo nariais gali būti tik Lietuvos Respublikos piliečiai - akių gydytojai, turintys Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka išduotą licenciją verstis medicinos praktika pagal gydytojo oftalmologo profesinę kvalifikaciją, Valdybos sprendimu priimti į klubo narius.
Asmuo, norintis tapti klubo nariu, klubo valdybai per klubo vadovą pateikia raštišką prašymą. Sprendimą dėl asmens priėmimo klubo nariu priima valdyba paprasta dalyvaujančių valdybos narių balsų dauguma.

Stojamųjų įnašų ir nario mokesčių mokėjimo tvarka

Stojantis į klubą asmuo užpildo nario registracijos anketą, esančią interneto tinklapyje www.oftalmologuklubas.lt   ir į joje nurodytą Kauno oftalmologų klubo sąskaitą perveda 15 eurų nario mokestį.
Metinis nario mokestis už einamuosius metus pervedamas iki tų metų balandžio 1d.

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews